Rådgivning i stabsfunktioner

RÅDGIV.DK

Rådgivning i stabsfunktioner

I 1859 skrev Søren Kierkegaard om hjælpekunst: ”Naar det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, maa man først og fremmest passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde dér.” Og det er vel et godt sted at starte: At tage udgangspunkt i modtageren. Den person, der skal beslutte noget. Som ude i virkeligheden skal forandre noget på foranledning af det, vi som rådgivere leverer.

Rådgivning handler om at forstå og hjælpe

Det er dog ikke altid så let at forstå andres behov. Alle stabsfunktioner vil selvfølgelig gerne hjælpe, men den hjælpende rådgivning fordrer forståelse, som i Kierkegaards verden lyder: ”For i sandhed at kunne hjælpe en anden, maa jeg forstaae mere end han, men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min mereforstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min mere-forstaaen gjældende, saa er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i grunden istedetfor at gavne ham vil beundres.” På samme måde må al rådgivning starte med at lægge vores eget ønske om at levere noget godt til side. Og istedet forstå modtageren: Hvem er det egentlig, vi er sat i verden for at hjælpe? Hvilke mål er det, vi skal hjælpe hende med at opnå? Hvad er hendes udfordringer?

Nogle gange befinder vi os i en dobbeltrolle: Både som hjælpere og bærere af anden dagsorden, som tilhører direktionen eller vores egen ledelse: Igen har Kierkegaard en pointe knyttet til modtageren: ”Al sand hjælpen begynder med en ydmygelse - hjælperen maa først ydmyge sig under den, han vil hjælpe og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er det at herske, men det at tjene. At det at hjælpe er villighed til indtil videre at have uret og ikke at forstaae hvad den anden forstaaer." Så hvordan leverer vi noget, som modtageren både forstår, oplever behov for, og som han i praksis vil handle på? Og har vi i det hele taget en systematik til at vurdere, hvornår vores rådgivning fører til handling? Og hvornår den ikke gør?


Hvor meget flytter rådgivningen i virkeligheden?

CASE: En dansk kommune har centraliseret økonomifunktionen i flere etaper. Tidligere havde fagcheferne hver deres egen controller, men nu er alle økonomer samlet på rådhuset. De akademiske kompetencer er øget, selvom antallet af controllere er reduceret. Samtidig er der indført nyt økonomisystem, som giver mulighed for en høj grad af selvbetjening, og fagcheferne kan i dag trække deres egne rapporter og skræddersy deres egen ledelsesinformation. Direktionen er netop blevet interviewet til et fagblad, der rosende beskrev denne modernisering.

Fagchefen Kirsten har været leder gennem processen. Hun har været på kursus i det nye økonomisystem og har endvidere adgang til et visualiseringssystem, så hun kan samle al ledelsesinformation for sin ledergruppe. Kirsten er efterhånden ved at være tryg ved det nye setup, dog ser hun servicen fra økonomiafdelingen som en belastning snarere end en hjælp, selvom hun er tilfreds med sin. økonomikonsulent.

Økonomikonsulenten Jakob har taget rejsen fra decentral controller til en ny rolle som central økonomipartner for Kirsten. Han er også involveret i det nye økonomisystem, politiske indstillinger og besparelsesprocesser i koncernledelsen. Jakob skønner, at 80 % af hans fokus er på hjælp til Kirsten, mens 20 % går til direktion og nyt økonomisystem. Måske lidt mere til økonomisystemet i øjeblikket.

Jakob går i gang med at undersøge tidsforbruget nærmere. Vi kigger på Jakobs gennemsnitlige tidsforbrug fordelt på modtagere. Det viser sig reelt at være fordelt som angivet herunder.

Fakta om casen

Økonomikonsulenten Jakob

I casen anvender Jakob kun 15 % af tiden på fagchefen, men Jakob fortæller om årsagen, at projekter omkring økonomisystemet og den interne koordination i økonomiafdelingen fylder ekstraordinært meget i år.

Vi går dybere ned i Jakobs leverancer til fagchefen og kigger på, hvilken vej leverancerne har gået. Jakob finder ud af, at 25 % har været informationer til Kirsten eller svar på hendes spørgsmål, mens han i 75 % af tilfældene har efterspurgt tal og informationer fra Kirsten. De fleste af leverancerne går altså fra fagchefen til økonomiafdelingen.

Sammen forsøger vi at undersøge, hvor meget af Jakobs rådgivning til fagchefen, der har afstedkommet en form for handling eller beslutning - en forandring ude i virkeligheden. Det er ikke let, da Jakob ikke ser fagområdets beslutninger og heller ikke har ansvar for denne ende af rådgivningsspektret. Jakob kan dog se, at nogle af hans månedlige budgetopfølgningsmails er ulæst. Jakob regner ud, at han i undersøgelsesperioden har lavet decideret hjælp til Kirsten i 25 % af de 15 % altså knapt 4 % af alt hans arbejde.

Spilder vi virkelig vores tid?

Der er ikke megen forskning, der generelt kan sige hvor mange kommunale stabsfunktioners leverancer, der er spild. En undersøgelse af økonomiafdelingers rådgivning af fagchefer beskriver dog, at de reelle forandringer som følge af økonomiafdelingens rådgivning er beskedne: ”Ifølge fagcheferne opleves samarbejdet ofte som udfordret, fordi økonomikonsulenten mangler områdefaglig viden og tid, opleves som fysisk for langt væk fra fagchefen samt orienteret mod direktionen og politikerne snarere end den faglige beslutningstager. De fleste fagchefer peger på, at problemet ikke nødvendigvis er den centraliserede organisering af økonomifunktionen, men snarere den måde samarbejdet i praksis fungerer på.”

Undersøgelsen peger også på tre hovedårsager til, at fagchefer ikke handler på økonomiafdelingens rådgivning:

  1. Modtageren forstår ikke vores rådgivning (herunder de avancerede selvbetjeningsmuligheder i økonomisystemet)
  2. Vores rådgivningsleverance understøtter ikke modtagerens behov (herunder at dataene bevæger sig den forkerte vej).
  3. Modtageren har ikke tillid til os, vores afdeling eller vores leverance (herunder til at vi forstår deres særlige forhold)

Jeg har fulgt mange leverancer fra økonomikonsulenter og har set gode eksempler på, at man godt kan skabe handling med sin rådgivning. Men kun hvis rådgiveren leverer noget, som modtageren både læser, forstår og accepterer. Der spiller tilliden ind som væsentlig forudsætning.


Stigende efterspørgsel som udtryk for rådgivning, der rammer forbi skiven

Til gengæld har jeg endnu til gode at tale med stabsfunktioner og fagområder, der ikke oplever travlhed i samarbejdet på tværs af de to. Nogle stabsfunktioner måler denne travlhed på efterspørgsel: Spørgsmål og opgaver, der kommer fra fagområderne og ind i stabsfunktionen. Det kan være et ønske om at regne på en given beslutning/forandring, at opstille at budget eller en politisk sag, nogle faktuelle spørgsmål eller andre former for indkommende opgaver. Denne efterspørgsel er stigende i mange af de kommuner jeg har kendskab til. Det kan der være flere forklaringer på, og her skal vi se på et af de ofte forekommende eksempler.

En case: Travlhed og fejlbehov

Carsten er projektleder på en række tekniske projekter på tværs af en kommune. Han har sin daglige gang blandt bygherrer, arkitekter og håndværkere. Han har ikke personaleansvar, men forvalter store budgetter.

Birgitte fra økonomiafdelingen er tilknyttet et af Carstens projekter, som hun skal servicere økonomisk. Hun er også økonomikonsulent på flere andre projekter i kommunen. Økonomiafdelingen har oplevet en stigende mængde ad hoc- opgaver fra fagområderne i de senere år, og en del kommer fra Carsten til Birgitte. Birgitte har derfor fået sin chef til at præcisere hendes ansvar over for Carsten: Birgitte skal fremover kun opstille budget, udarbejde kvartalsrapporter og svare på økonomitekniske spørgsmål. Der er altså indført en slags Service Level Agreement, og øvrige opgaver skal rekvireres igennem chefen.

Carsten har igen stillet et spørgsmål til sit budget, der er trukket fra økonomisystemet og består af bevillingsnummer og månedlig afvigelse baseret på flad periodisering. Han mener ikke at kunne bruge tallene til at vurdere, hvor mange midler han kan anvende på en projektering af en mindre tilbygning, som bygherren har vurderet nødvendigt.

Birgitte beslutter at hjælpe Carsten og udarbejder en analyse af konsekvenserne ved tilbygningen, selvom det er på kanten af den aftalte SLA. Hun sender den cc til økonomichefen. Carsten skriver tilbage og spørger, om hun ikke i stedet for kan ændre i økonomisystemet, så Carsten kan se forskellen på sit forbrug og sine konkrete, planlagte dispositioner. Birgitte føler, at hun har ydet en ekstra service med analysen og er bange for, at opgaven nu griber endnu mere om sig.

Der opstår en lidt spændt relation, og ingen af parterne føler sig forstået. Følelsen af travlhed stiger begge steder. Carsten erfarer, at en anden økonom tidligere har efterkommet ønsker som Carstens, og spørger derfor økonomichefen, hvorfor han ikke kan få samme service. Chefen tager harmonisering af økonomernes projektleverancer op på et møde, der bliver brugt en del ressourcer på sagen, som ender med et beslutningsoplæg i direktionen med konsekvensberegning af serviceniveau ift. den forventede øgede arbejdsbyrde. I alt 100 mails er afsendt i denne lille sag, når vi tæller det hele med. Samtlige mails involverer ledere. Direktionen ender med at skyde beslutningen til hjørne.

Fejlbehov er et udtryk for, at modtagerens behov ikke er imødekommet

Casen er et konkret eksempel på, hvordan efterspørgslen kan udvikle sig. Sådanne ikke-værdiskabende efterspørgsel kaldes fejlbehov. Hver gang vi misforstår modtagerens behov eller ikke løser det reelle behov, forsvinder behovet ikke: I stedet kommer det igen som en ny efterspørgsel, som ikke er udtryk for et nyt behov, men resultatet af, at vi ikke har forstået eller løst det reelle behov. Manglende forståelse eller løsning af modtagerens behov fører altså til større efterspørgsel (fejlbehov), og det kan generere større travlhed end det reelle behov - flere steder i organisationen.

Den britiske adfærdspsykolog John Seddon har gennem de seneste 25 år indsamlet efterspørgselsdata i en lang række offentlige institutioner i Europa. Her ligger andelen af fejlbehov altid på mellem 40-80 % af al efterspørgsel, så det er ikke unormalt. Det er dog langt fra at være optimal brug af rådgivernes tid. Eller modtagernes for den sags skyld.


Afslutning

Om vi evner at skabe handling hos modtageren med vores rådgivning beror ikke bare på organisationens centraliserings-/digitaliseringsgrad, eller om modtagerne forstår sig på økonomi: Vi kan i vidt omfang selv bestemme, hvad vi leverer, og hvilken form vi leverer i. Hvis vi ved, hvad modtageren har behov for, og hvad der får ham til at handle, kan vi lykkes. Og hvis vi holder systematisk øje med, om vores leverancer fører til handling eller ej, vil vi løbende udvikle og effektivisere evnen til at skabe handling.

I den første case gav Jakobs erkendelse følelsen af en lille, eksistentiel krise. Indsigten gav ham anledning til at undersøge, hvad der var vigtigt for Kirsten, og hvad der skulle til for at få Kirsten til at handle. Han begyndte systematisk at holde øje med, om hans rådgivning førte til handling og hvorfor/hvorfor ikke. I den anden case brugte Birgitte energien i konflikten med Carsten til at interviewe sine modtagere i organisationen og at derpå skabe grundlaget for løsninger, der imødekom deres reelle behov. Derudover erfarede hun, at bare det eksplicit at interessere sig for at forstå modtagerne i sig selv reducerede konfliktniveauet og lettede samarbejdet. Efterspørgslen i den afdeling er i dag mindre end tidligere.

Den for mig største indsigt ved at være inde over de to cases var, at begge rådgivere i dag giver udtryk for at være mere tilfredse med arbejdet: De har taget ansvar for selv at designe og tilpasse deres leverancer til modtagerens behov - og jo mere mening vi skaber med arbejdet, des mere tilfredse bliver vi.

Og skulle jeg vove at tilføje noget til Kierkegaards hjælpekunst ville jeg sige, at hemmeligheden i vedblivende hjælpekunst er at se meningen af eget arbejde. Meningen går via modtagerens handling og en løbende systematik i at justere leverancerne derefter.


Kilder:

  1. Synspunktet for min forfattervirksomhed (Kierkegaard, 1859)
  2. Hvad betød den økonomiske krise for kommunernes økonomistyring? (Foged/Andersen, Politica 2017)
  3. The Whitehall effect: How Whitehall became the enemy of great public service – and what we can do about it (Seddon, 2014)
  4. Helbredets mysterium (Antonovsky, 2003)
Artiklen må deles og anvendes til undervisning mv. med angivelse af RÅDGIV.DK som kilde og Snorre Andersen som forfatter.

Vil du vide mere?

Vi rådgiver ledere samt holder kurser & oplæg om rådgivning i stabsfunktioner.

Kurser

Vi afholder kurser i rådgivning, adfædsdesign, ledelse, ledelsesinformation og samspil. Alt tilpasset offentlige stabsfunktioners særlige kontekst. Og med garanti for meningsskabende forandring.

Rådgivning

Skal I optimere stabsfunktionen, ledelsesinformationen eller samspillet med fagområderne? Skal I sammenlægge eller decentralisere stabene? Rekruttere ny stabschef eller overveje udskiftning?