Den handlingsorienterede rådgivningsmodel

RÅDGIV.DK

Rådgivningsmodellen

Rådgivningsmodellen har til formål at danne rammen om handlingsorienteret rådgivning som selvstændig kompetence. Den samler pointer fra forskningsområderne ledelse, psykologi og kommunikation.

Hvad er rådgivning?

Rådgivning er at anvise beslutningsgrundlag for en modtager, men det kan være mere eller mindre direkte. Således kan hovedparten af stabsfunktioners skriftlige og mundtlige aktiviteter betragtes som rådgivning: Det kan være mails, budgetopfølgningsmøder, notater, oplæg til politikere, informationsmøder eller vejledninger til fagområderne: Alle har de en modtager, som er beslutningstager. Og selvom det ikke altid sker, har de alle til formål at få denne modtager til at agere.

Rådgivning skal føre til handling

Vi opstiller i rådgivningsmodellen en række forudsætninger for god rådgivning. Hermed indikerer vi, at ikke al rådgivning er god rådgivning: 

 • Enhver god rådgivning fører til handling. En forandring. Modtageren gør noget, som denne ikke ville have gjort, hvis rådgivningen ikke havde fundet sted.
 • Modtageren kan altid komme tættere på målet. Rådgiveren kan altid finde et område, der kan tilføres en handling, som er til organisationens bedste samlet set.
 • God rådgivning gør det let for modtageren at beslutte og handle. Derfor indeholder den alene oplysninger, der understøtter dette formål og ingen andre.
 • God rådgivning har systematisk fokus på den handling, som rådgivningen fører til. 

Det er naturligvis ikke altid, at rådgivning gennemføres som lineære processer i en model. Men vi vil erfare, at et modelbaseret blik på rådgivningens processer oftere fører til handling ude i virkeligheden. Indledningsvist anskuer vi processen simpelt i fire trin.

Overblik: Rådgivning i fire trin

 1. Uanset hvad vi skal rådgive om, indleder rådgiveren med at sætte sig ind i modtagerens sted og forstå dennes behov. Forståelse for beslutningstagerens viden, kontekst, forståelsespræferencer, mål og aktuelle udfordringer er centralt i enhver rådgivning. Manglende handling skyldes ofte det modsatte.
 2. Først når vi kender det reelle behov, kan vi beslutte (eller revidere vores opfattelse af) den nødvendige skriftlige leverance: Altså den information og de råd, vi giver modtageren, og som skal understøtte handling. Det kan være en mail, et notat eller andet, der afleveres til en eller flere modtagere på et givent tidspunkt.
 3.  Værdien af vores rådgivning kan afhænge af, om vi i den mundtlige leverance - rådgivningsmødet - og dialogen med modtageren har eller formår at skabe den nødvendige tillid. Herunder bruger et sprog og en psykologisk tilgang, der efterlader modtageren med en motivation for at beslutte og handle.
 4. Når det eneste værdiskabende resultat af rådgivning er handling, må dette være væsentligste parameter for vurdering af rådgiverens performance. Ikke om leverancen er korrekt, veldokumenteret eller det, som modtager bad om. 

Nu tager vi turen igennem rådgivningsmodellens fire trin. De følgende tre faser hidrører første trin: Modtagers behov.

MODTAGERS BEHOV

Forudsætningen for al rådgivning er at undersøge og afklare modtagerens behov. Selvom rådgivningen ikke altid har til formål at hjælpe modtageren, er det alligevel nødvendigt at gøre sig klart, hvem der er modtager, hvilke mål modtageren har, samt hvad der kræves for at gøre modtageren handleparat. De følgende tre faser hører til rådgivningsmodellen første trin om behov.

Fase 1: Modtageren

Rådgivningens modtager er som udgangspunkt en person: Den beslutningstager, som skal bruge rådgivningen til at handle ud fra. Som reelt foretager styringen, tilpasser aktiviteter eller forandrer noget ude i virkeligheden på baggrund af rådgivningen. Politikernes og direktionens beslutninger fylder meget i stabsfunktioners bevidsthed, men langt hovedparten af kommunale beslutninger træffes reelt ude i fagområderne.

Nogle gange er det ikke så lige til, hvem der er modtager: Leverancen kan passere adskillige led, førend den når frem til den person, der reelt træffer beslutning, som forandrer noget ude i virkeligheden. Selv om en skriftlig leverance skal forbi en række filtre (fx økonomichefen og direktionen), ændres modtageren ikke. Praksis viser dog, at rådgivning ofte tilpasses i form og indhold til filtrene og ikke til modtageren.

Modtageren er ikke altid én person. Den kan være et udvalg, en direktion eller ledergruppe. Det afgørende for at definere modtager er, hvem der reelt træffer beslutningen, altså forventes at gøre noget anderledes ude i virkeligheden.

Hver modtager har deres egne forståelsespræferencer, som hænger sammen med graden af tillid til rådgiveren: Nogle læser højst 10 linjer i en mail, mens andre gennemgår bilag minutiøst. Nogle lægger mere vægt på, hvad der bliver sagt end skrevet. Nogle kræver dokumentation og sammenhæng, andre vil bare have af vide, hvad der forventes af dem med færrest mulige ord. Vi må kende vores modtager præferencer.

Fase 2: Modtagerens mål

Hvis vi skal gøre det let at træffe beslutninger, der bringer modtageren nærmere sit mål, er det nødvendigt at vide, hvad der er vigtigt for modtageren: Det, som modtageren er ansat til, og som han får sin løn for at nå og bliver målt på er naturligvis vigtigt. Det kan være en kombination af mission, driftsmæssige lovkrav og resultatmål og er typisk tilgængelig for rådgiveren. Modtagerens mål kan også omhandle faglig kvalitet, personaleforhold, aktuelle fokusområder og projekter. Det er relevant at kende status på disse mål: Hvad er vigtigt netop nu? Manglende kendskab hertil gør det svært at være til reel hjælp.

Fase 3: Modtagerens behov

Hvad fylder i hovedet hos modtageren netop nu? Muligheden for at gøre modtageren handleparat afhænger også af rådgiverens evne til at forstå det vigtige for modtageren. Selv i de forhold, hvor vi reelt ikke hjælper med at løse udfordringerne, kan det øge handleparatheden at kende til dem og tale ind i dem: Vi er alle tilbøjelige til at lytte mere til mennesker, der forstår os. Men hvordan afdækker vi behovet?

Det er naturligt at spørge modtageren, hvad der er problematisk netop nu og hvad vi bedst kan hjælpe med. Her får vi indsigt i efterspørgslen - det eksplicitte behov. Men det er sjældent tilstrækkeligt blot at opfylde det eksplicitte behov - ofte gemme der sig skjulte konflikter ved blindt at imødekomme efterspørgslen.

Nedenunder kan gemme sig rådgivningsmuligheder, reelle behov, som modtageren ikke har blik for, og som først opstår i vores dialog. Vi kan forsøge at grave dem frem ved at spørge ind med fokus på de bagvedliggende interesser: Hvorfor er du særligt interesseret i dette netop nu - hvad vil du konkret bruge det til? Tænk på formålet med at få dækket behovet, og på hvilken afledt handling der kan komme ud af det. Det kan nogle gange være den afledte handling, vi med vores rådgivning skal gøre let.

Endelig findes der hos alle mennesker dybe psykologiske behov, som fylder meget i forhold til handleparathed. Alle bliver grundlæggende mere handleparate af at føle sig forstået, anerkendt, i kontrol etc., men balancen er varierende. En vis indsigt i modtagerens psykologiske behov er derfor en væsentlig fordel. Hvis modtageren grundlæggende føler sig presset på sin status eller kompetence, vil det være ødelæggende for handleparatheden at levere noget, der signalerer rådgiveren som højstatusposition. På figuren ses en oversigt over de tre typer modtagerbehov.

SKRIFTLIG LEVERANCE

Vi kender nu modtagerens behov. Helt afsondret fra os og det, vi skal levere til ham. Først nu kan vi begynde at tænke i, hvad vi skal levere til ham. Hvis vi ikke starter med at lægge vores leverance mentalt til side, vil behovsafdækning uundgåeligt blive påvirket af vores tanker og ført manipulatorisk i retning af, hvad vi havde tænkt os at levere. De følgende tre faser hidrører den skriftlige leverance.

Fase 4: Adfærd

Forberedelse af den skriftlige leverance består først i at finde frem til, hvilken adfærd netop denne specifikke leverance skal munde ud i: Hvad er det konkret, der forventes at ske, foranlediget af det vi afleverer netop nu. Og hvis modtageren forventeligt handler på vores rådgivning, hvad er det så, handlingen skal føre til? En adfærd er typisk en beslutning om at gøre noget helt konkret, fx igangsætte, øge, reducere eller afbryde en aktivitet.

Stabsfunktioner må dog udover en konkret handling forvente, at handlingen er god for organisationen: Formålet bag handlingen må være klar. Og nogle gange viser det sig i processen, at den oprindeligt tænkte leverance slet ikke er den nemmeste vej til at opnå formålet. Vi ønsker den nemmeste vej. Klarlæg hvem der har gavn af handlingen: Al god rådgivning fører i sidste ende til handling ude i virkeligheden.


Fase 5 : Periferileverance

De skriftlige rådgivningsleverancer kan deles op i rådet (kerneleverancen for en rådgiver) og så den bagvedliggende viden (periferileverancen), der er nødvendig for at kunne give og underbygge rådet.

Periferileverancen kan være ledelsesinformation, en vejledning, en økonomisk prognose, en analyse, et kvartalsregnskab, en rapport, et projektoverblik, en budgetopfølgning eller et notat. Alt sammen viden, som kan danne grundlag for en beslutning. Men som ikke nødvendigvis foranlediger beslutningen. Typisk formidles periferileverancer som bilag i en mail, som systemadgang eller som link i en dagsorden.

En undersøgelse af offentlige beslutningstageres vaner viser, at langt hovedparten af periferileverancer fra stabsfunktioner slet ikke bliver læst. Nogle bliver skimmet, men kun meget få bliver faktisk læst.

Fase 6: Kerneleverance

Hvis vi ønsker at levere handlingsorienteret rådgivning, er det altså sjældent tilstrækkeligt blot at levere viden. Uanset hvor væsentlig og korrekt den måtte være. Vi er interesseret i, at vores informationer anvendes til at koble modtagerens udfordringer sammen med realistiske handlemuligheder: Dette er kernen i rådgivning.

Rådgivningens kerneleverance er naturligvis selve rådet. Et råd består af to elementer: Udfordringen, som modtageren står over for, og handlemulighederne, der vil kunne gøre noget ved udfordringen.

Udfordringen beskriver vi kort med ord, som modtageren kan relatere til: Vi anvender de elementer, vi har afdækket i første tre faser: Vi skriver derved om noget, modtageren umiddelbart forstår og gerne også accepterer. Når rådgiveren på modtagersprog blotlægger de drivere, der er på spil, skaber en klar forståelse af udfordringerne og kobler dem til årsager, øges modtagerens handleparathed.

Handlemuligheder beskriver vi kort med forståelig logik og klare konsekvenser. Det åbner mulighed for reelle valg snarere end tvungne veje: Anvisninger uden alternativer gør rådgiveren styrende, og det er opgaven at vende dette billede: Handlemulighederne formuleres, så modtageren føler sig kompetent og i kontrol. Det er ikke altid let, når vi samtidig skal formulere os kort, men balancen er afgørende for handling.

Hvis modtageren skal interessere sig for indholdet, må det vi leverer tage udgangspunkt i det, der er vigtigt for modtageren. Uanset emne er det altså en fordel at indlede med noget, modtageren kan identificere sig med og interesserer sig for. Risikoen for, at leverancen ikke bliver læst, er ellers overhængende, hvorved vi spilder vores tid, reducerer tilliden til vores næste leverance og måske skaber en ny efterspørgsel.

Hvert eneste tegn i leverancens indhold skal bidrage til at gøre det lettere at handle. Fjern alle afsnit, linjer, sætninger og ord, som ikke understøtter dette. Disse er ikke alene spild: De reducerer faktisk sandsynligheden for handling.

Jo mere tillid, der er mellem modtager og rådgiver, des mindre væsentlig er den logiske sammenhæng mellem udfordring og handling. Og omvendt. Derfor er det afgørende som rådgiver at vurdere sin relation til modtageren og lade den få betydning for den måde, vi præsenterer rådet på.

Måske vi på forhånd gør os tanker om, hvordan modtageren vil reagere på indholdet: Hvis vi forventer, at modtageren ikke vil agere på indholdet, har vi en anledning til at ændre det: Til at fokusere et andet sted, som måske ikke er det vigtigste i vores perspektiv, men som vil føre til forandring.

RÅDGIVNINGSMØDET

Ligesom ledelse kun finder sted, hvis der er nogen, der følger - er rådgivning kun relevant, hvis der er nogen, der lytter. Hvis lytning skal finde sted, kræver det at modtageren har tillid til rådgiveren, forstår rådgivningen og oplever den relevant for ham. Det bliver således rådgiverens opgave at skabe et forhold, hvor modtageren har tillid til, at vores rådgivning er værdifuld og anvendes til at beslutte og handle ud fra. Tillidsvækkende adfærd er ikke blot en medfødt social adfærd, men kan læres og opøves på samme måde som andre kompetencer. De næste tre faser hidrører selve mødet.

Fase 7: Budskab

Selv med den bedste dagsorden kan det være svært at styre møder med beslutningstagere. Derfor kan det være en god idé indledningsvis at fortælle deltagerne, hvad der konkret skal ske de kommende minutter, så forventningerne er afstemt og accepteret. Det kan give større accept af rådgiverens taletid, hvis modtageren ved, at vi kun skal bruge fx to minutter i starten, og at vi dernæst giver ordet til modtageren. På samme måde er det ikke givet, at rådgiverens rolle som styrende er accepteret – det kan være en god idé at spørge om lov hertil.

Budskabet er nært knyttet til rådet: Altså en kobling af udfordringer og handlemuligheder. Her kan det være en god idé at sikre, at udfordringerne er forstået og accepteret, før vi overhovedet begynder på at tale om handlemuligheder.

Beslutningstagere er vant til at rammesætte og blive hørt. Ikke til at lytte længe. Der går derfor meget kort tid, fra vi begynder at tale, til modtageren har dannet sig et billede af nødvendigheden af at lytte. Afhængigt af tilliden og konteksten kan der gå få sekunder. Derfor kan det være en fordel at fjerne alle overflødige ord fra budskabet på en måde, så det på kort tid træder glasklart frem, hvad vi egentlig lægger op til.

Hvis vi på forhånd kan regne ud, at budskabet vil blive mødt af modargumenter, kan vi med fordel selv fremdrage modtagerens væsentligste modargumenter og behandle dem allerede ved budskabets afslutning. På den måde kan vi igen understøtte, at modtageren føler sig forstået. Og samtidig sikre os, at vi ikke kommer til at diskutere forhold, som vi allerede har taget højde for.

Fase 8: Dialog

Efter budskabet spilles bolden over til modtageren, men også her kan det være en idé at rammesætte: Rådgiveren kan forsøge at give ordet videre med et rammesættende spørgsmål, så vi på den ene side giver modtageren mulighed for at komme med sine vurderinger og spørgsmål, men samtidig fokuserer på det, der får os videre.

Dialogen er oplagt konfliktstof. Det er derfor en afgørende rådgiverkompetence at være bevidst om, hvad der giver spændinger, og hvordan vi i kommunikationen kan komme omkring dette. Konflikter er ikke altid åbne skænderier, men skjulte handlingsbarrierer, typisk relateret til mangel på tillid eller ikke at blive set, hørt eller forstået.

I dialogen er det i rådgiverens interesse, at modtageren hele tiden har oplevelsen af at være i kontrol, være kompetent, blive forstået: At vi ser, hører og forstår det, som er vigtigt for modtageren - i modsætning til at forklare og argumentere for eget budskab. Derved øger vi handleparatheden og sandsynligheden for at få en handling.

Fase 9: Konklusion

Ansvarsfralæggelsesstrategier er ubevidste, men helt normale mødeafslutninger. De kan tage form af at skyde sagen til hjørne (”vil du gå hjem og ændre/undersøge…”), at forklare (”tak for budskabet, men i praksis har vi ikke mulighed for…”) eller at kritisere (”jeg kan ikke se, hvordan / jeg er uenig…”).

De iværksættes hos modtageren i de tilfælde, hvor rådgiveren ikke præsenterer budskabet på en for modtageren passende, forståelig måde, som giver følelsen af at være kompetent. Eller hvis modtageren ikke kan overskue, om han selv er ansvarlig for at træffe den beslutning. Eller hvis blot der ikke er en tilstrækkelig tillidsfuld relation til rådgiveren, herunder hvis han anser rådgiveren for at have en styrende agenda.

Disse kan vi forebygges ved at rammesætte konklusioner på en måde, så der er tale om reelle valg, som modtageren føler sig ansvarlig for og kompetent til at træffe. Og ved at opbygge en historik for, at vi reelt hjælper og leverer noget, han har behov for.

Hvis rådgiveren indledningsvis har fået accept af taletid, hvis modtageren forstået og anerkendt udfordringen samt selv besluttet handlingen, kan rådgivningsmødet typisk afsluttes med at spørge ind til beslutningen og notere, hvad modtageren har i sinde at gøre og måske, hvad vi som rådgivere kan hjælpe med.

HANDLING

Vi ser ofte, at rådgivningen bliver godt modtaget, men ude i virkeligheden reelt ikke fører nogen handling med sig. Hvis vores rådgivning ikke fører til handling, er det for begge parter bedre slet ikke at levere den. Så kan tiden anvendes på at skabe en anden type leverance, der i højere grad understøtter handling hos modtageren.

Fase 10: Observation

Rådgiveren må derfor både under og efter rådgivningen, have fokus på den handling, som rådgivningen medfører. Det er afgørende for at kunne udvikle mere handlingsskabende rådgivning over tid. Handlingerne sættes således under observation: Kommer der en handling eller ej? Og ændres noget ude i virkeligheden eller ej?

Fase 11: Vurdering

Handlingen må gøres til genstand for en vurdering af, hvorvidt den bringer organisationen nærmere målet. Denne vurdering udgør den væsentligste måling af rådgiverens performance. Hvad var egentlig formålet med rådgivningen? Succes vil øge tilliden og skabe et bedre fundament for næste rådgivning. Men den øger også meningsskabelsen i rådgiverens arbejde.

Fase 12: Læring

Hvis handling og målopfyldelse ikke eller kun i mindre grad er tilfældet, vil der være en årsag, som ligger hos rådgiveren. Der er muligvis også årsager hos modtageren, men dem er vi ikke herre over: I denne fase fokuseres alene på vores opgave - at levere rådgivning, der skaber handling hos modtageren.

Årsager findes ved at studere rådgivningsprocessens 12 faser én efter én. Al god rådgivning leder til handling. Rådgivning, som ikke leder til en handling, vil derfor altid indeholde en fejl i mindst en af faserne. At finde, forstå og tage ansvar for disse er rådgiverens læring. Næste rådgivningsproces vil naturligt tage udgangspunkt i denne læring, hvorfor rådgiveren aktivt må justere elementer i de relevante faser. 

Om rådgivningsmodellen

Til højre vises den samlede rådgivningsproces, startende med modtager og sluttende med læring. Læringen leder over i en ny forståelse af, hvordan modtager bedst rådgives. Således bliver rådgivningen til cirkulære, udviklende processer med en kontinuerligt udviklende rådgiver, som er ansvarlig for egne opgaver med handling som det væsentligste performancemål.

Modellen finder anvendelse både som planlægning forud for rådgivning, men i lige så høj grad som fejlstøvsuger efter rådgivning. Den er af pædagogiske formål forsimplet som lineær proces og kan som analytisk model anvendes i al rådgivning.

Artiklen må anvendes og deles med angivelse af RÅDGIV.DK som kilde og Snorre Andersen som forfatter.


Kilder: 

 • Systems Thinking in the Public Sector (Seddon 2013)
 • The art of giving and taking advice (Harvard Business Review 2015)
 • Journal of Organizational behaviour (Deci and Ryan 2005)
 • The trusted advisor (Maister, Green & Galford 2000)
 • Få din vilje – tal og skriv effektivt (Kjøller 2001)
 • Relationskompetence (Riber 2010)

Hvad har du brug for?

Kurser for stabsfunktioner

Vi afholder kurser i rådgivning, adfædsdesign, ledelse og samspil. Alt tilpasset offentlige stabsfunktioners særlige kontekst. 

Oplæg for stabsfunktioner

Vi holder oplæg på arbejdspladsen for ledergrupper, teams og samlet for alle stabsfunktioner. Her kan I lære fra andre stabsfunktioner og se mønstre på tværs.

Rådgivning

Skal I optimere stabsfunktionen, ledelsesinformationen eller samspillet med fagområderne? Skal I sammenlægge eller decentralisere stabene? Rekruttere ny stabschef eller overveje udskiftning?